Wczytuję dane...
Polityka prywatności

Polityka prywatności i RODO

Powierzone nam przez Kupujących dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

 • Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
 • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
 • Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako:” RODO” informujemy, że: ”Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego są wspólnicy prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej:

  • HMS Computers II s.c. Mariusz Niedojadło Janusz Szostek, nazwa skrócona: HMS Computers II s.c. (adres prowadzenia działalności i adres do korespondencji: Pl. Teatralny 13, 45-056 Opole, adres poczty elektronicznej: hmscomputers@hms.pl, nr telefonów: 77 451-29-25, NIP spółki cywilnej: 754-26-27-874, REGON spółki cywilnej:531594681 zarejestrowany w Urzędzie Statystycznym w Opolu.

   Wspólnicy prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowy spółek cywilnych :

   Janusz Szostek, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej , NIP:7531911382, REGON:160298538
   Mariusz Niedojadło, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej , NIP:7551602230, REGON:532363400

  • Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres jak powyżej lub elektroniczną e-mail: hms@hms.pl
  • Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).
  • Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Państwa zamówień oraz świadczenia oferowanych przez nas usług. Dane osobowe są udostępniane podmiotom zewnętrznym w celu ich przetwarzania w naszym imieniu, przykładem takich podmiotów są: biura rachunkowe, firmy kurierskie.
  • W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
   - żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
   - żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
   - żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
   - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
   - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
   - przenoszenia Państwa danych osobowych,
   - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.Google+